پکیج کامل ریاضی کنکور آسان است

پکیج ریاضی کنکور

پکیج کامل ریاضی کنکوور آسان است

کنکور ریاضی یکی از رشته های پر متقاضی میان ۵ گروه آزمایشی می باشد.

درس ریاضی یکی از دروس مشترک میان دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی می باشد با این تفاوت که این درس برای دانش آموزان رشته ریاضی، کمی سخت تر و پیچیده تر است.

با توجه به این که این درس دارای فرمول و مباحث پیچیده ای می باشد، مطالعه کتاب درسی برای موفق شدن در کنکور سراسری به تنهایی کافی نمی باشد و در کنار آن حتما باید از منابع اساتید برتر در این درس استفاده کنید.

ویژگی پکیج ریاضی کنکور

 • آموزش مفاهیم
 • تکنیک های تست زنی
 • آموزش ترکیبی مفاهیم سه سال
 • توجه به بودجه بندی
 • بررسی تیپ بندی سوالات فیزیک کنکور
 • تدریس توسط برترین مدرس فیزیک کنکور

پکیج ریاضی دهم استاد امیر مسعودی

پکیج ریاضی دهم
 • آموزش کامل مفاهیم ریاضی دهم بر اساس سر فصل های کتاب درسی
 • آموزش تکنیک های تست زنی مربوط به مفاهیم پایه دهم
 • تحلیل تست های تالیفی ریاضی پایه دهم
 • تحلیل تست های ریاضی کنکور مربوط به ریاضی دهم

قیمت پکیج ریاضی دهم ( پایه دهم تجربی و دهم ریاضی )

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی الگو و دنبالهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مجموعهامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی مثلثاتامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی معادلهامیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی نامعادلهامیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۱۲۵
خلاقیت در تابعامیر مسعودی۷۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۷۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
توان های گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۶۵
آموزش احتمال سه سالامیرمسعودی۹۵
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

پکیج ریاضی یازدهم استاد امیر مسعودی

پکیج ریاضی یازدهم
 • آموزش کامل مفاهیم ریاضی یازدهم بر اساس سر فصل های کتاب درسی
 • آموزش تکنیک های تست زنی مربوط به مفاهیم پایه یازدهم
 • تحلیل تست های تالیفی پایه یازدهم
 • تحلیل تست های ریاضی کنکور مربوط به ریاضی یازدهم

قیمت پکیج ریاضی یازدهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۱۲۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۷۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۲۱۵
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی۲۰۰
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
روش تست زنی هندسه ( اقلیدسی)امیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی هندسه ( اقلیدسی)امیر مسعودی۱۵۰
جمعبندی هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربیامیر مسعودی۲۶۵

قیمت پکیج ریاضی یازدهم ریاضی

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلیامیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۴۵
معادله و سهمیامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع تابعامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی تابعامیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثاتامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیحامیر مسعودی۷۵
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
اموزش هندسه یازدهممهندس علیشاه۷۰
روش تست زنی هندسهامیر مسعودی۱۷۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

پکیج ریاضی دوازدهم امیر مسعودی

پکیج دوازدهم ریاضی
 • تحلیل تست های ترکیبی جامع کنکور
 • آموزش کامل مفاهیم ریاضی دوازدهم بر اساس سرفصل های کتاب درسی
 • آموزش تکنیک های تست زنی مربوط به این پایه
 • تحلیل تست های تالیفی پایه دوازدهم

قیمت پکیج ریاضی دوازدهم تجربی

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
آموزش احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی حد بی نهایت دوازدهمامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۲۱۵
مشتق و کاربرد مشتقامیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱ CPRامیر مسعودی۲۶۵
جمع بندی بسته ۵ CPRامیر مسعودی۲۲۰
جمع بندی بسته ۶ CPRامیر مسعودی۱۷۰

قیمت پکیج ریاضی دوازدهم ریاضی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۷۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مشتق و کاربرد مشتق (مشترک با رشته تجربی)امیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی حد بی نهایت (مشترک با رشته تجربی)امیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد و پیوستگی ۱۱ و ۱۲ (مشترک با رشته تجربی)امیر مسعودی۲۱۵

رزومه مهندس امیر مسعودی

رزومه مهندس مسعودی
متولد ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ در شهر ارومیه
دارای مدرک فیزیک از دانشگاه تهران
مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است
مدرس ریاضی و فیزیک در برنامه های اوج یادگیری و یادگیری آسان
مولف بیش از ۶۰ عنوان مجموعه در زمینه های ریاضی و فیزیک کنکور
ثبت ۱۸ عنوان تکنیک های تست زنی در وزارت ارشاد

قیمت پکیج ریاضی کنکور

جهت مشاهده قیمت پکیج ریاضی کنکور، روی لینک زیر کیلیک کنید.

قیمت ریاضی کنکور آسان است

نحوه خرید ریاضی کنکور آسان است

جهت خریداری ریاضی کنکور آسان است از ۲ روش زیر اقدام کنید:

 1. اپلیکیشن کنکور آسان است
 2. برقراری ارتباط با شماره دفتر مرکزی ۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰
اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست