حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ۹۹ – ۱۴۰۰

حذفیات امتحانات پایه دوازدهم

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم شامل چه مباحث و دروسی می شود؟

هر ساله مباحثی از پایه دوازدهم به منظور سهولت در یادگیری و مطالعه با کیفیت دانش آموزان حذف می شود.

پایه دوازدهم یکی از حساس ترین پایه های تحصیلی برای دانش آموزان محسوب می شود زیرا این پایه منتهی به کنکور می شود و هم کسب نمرات در پایه دوازدهم تعیین کننده بخشی از رتبه داوطلبین خواهد بود.

حجم زیاد کتاب های تخصصی و عمومی پایه دوازدهم باعث ایجاد نگرانی و اضطراب و کاهش یادگیری موثر دانش آموزان شده است.

حذفیات دروس تخصصی رشته ریاضی

دروس تخصصی رشته ریاضی شامل ریاضی، شیمی و فیزیک می باشد.

یادگیری برخی از مباحث دروس تخصصی این رشته برای دانش آموزان زمان بر و پیچیده بوده و گاهی دانش آموزان دچار سردرگمی می شوند.

به همین دلیل برای جلوگیری از هدر رفتن زمان دانش آموزان در مطالعه مباحث و یادگیری بهتر آن ها، برخی از مباحث این رشته برای دانش آموزان در امتحانات نهایی سال دوازدهم حذف خواهد شد.

نام درس فصلحذفیات
فیزیک فصل اول بخش ۴-۱ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیکفصل دوم بخش ۲-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با ان در انتهای فصل
فیزیک فصل سوم صفحه ۸۱ از «ادراک شنوایی» تا آخر فصل و پرسش های و مسئله ای مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیکفصل چهارمصفحه ۹۹ و ۱۰۰؛ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور»، صفحه ۱۰۸ از «موج استاده و تشدید در لوله های صوتی» تا آخر فصل و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فیزیک فصل پنجم بخش ۵-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
فیزیک فصل ششم بخش های ۶-۳ و ۶-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
شیمیفصل اولاز آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
شیمیفصل دوماز آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
شیمیفصل سوماز آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
شیمیفصل چهارماز آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات دروس تخصصی رشته تجربی

دانش آموزان رشته تجربی در بعضی از دروس مانند شیمی با دانش آموزان رشته ریاضی مشترک هستند.

با توجه به اینکه یک سری از دروس تخصصی بین رشته تجربی و ریاضی مشترک است اما ممکن است حذفیات هر رشته با توجه به دروس تخصصی آن ها با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

نام درسفصلحذفیات
زیست شناسیفصل اول گفتار ۱ : از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
گفتار ۳ : از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
زیست شناسیفصل دوم از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ۱
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار۲
زیست شناسیفصل سوم از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
زیست شناسیفصل چهارم از ابتدای گفتار ۳ تا سر گونه زایی
زیست شناسیفصل پنجماز تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ۲
سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
زیست شناسیفصل ششماز اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ۲
از جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل
زیست شناسیفصل هفتماز مهندسی بافت تا آخر گفتار ۲
زیست شناسیفصل هشتماز زندگی گروهی تا پایان فصل
فیزیک فصل اول فصل ۱ : بخش ۱-۳ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیک فصل دوم فصل ۲ : بخش ۲-۳ ، ۲-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیک فصل سوماز « ادراک شنوایی» در صفحه های ۷۳ تا سر بخش ۳-۷، صفحه ۸۶ تا ۸۸ مباحث «سراب» و «پاشندگی نور» و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فیزیک فصل چهارمبخش ۴-۴ و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
شیمیفصل دوم از آغاز فصل صفحه ۱ – خود را بیازمایید صفحه ۹ – پیوند با صنعت صفحه ۱۱ – پیوند با زندگی صفحه ۳۱ تا انتهای صفحه ۳۲
شیمیفصل دوم از آغاز فصل تا صفحه ۳۹ تا ابتدای انجام واکنش با سفر الکترون – پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و صفحه ۵۲ – خود را بیازمایید صفحه ۶۲
شیمیفصل سوماز آغاز فصل تا صفحه ۶۷ – سازه های یخی زیبا با ظاهری سخت اما زود گداز صفحه ۷۳ – پیوند با زندگی صفحه ۸۳ – با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ و ۸۶
شیمیفصل چهارماز آغاز فصل تا ابتدای به دنبال هوای پاک – ارزش فناوری شیمیایی تا ابتدای گروه عاملی کلید سنتز مولکول های آلی

حذفیات دروس عمومی

تمامی رشته های تحصیلی در مقطع متوسطه دوم در دروس عمومی با یکدیگر مشترک هستند و یادگیری آن ها برای تمامی دانش آموزان مشترک بوده و بستگی به رشته تخصصی آن ها ندارد.

دروس عمومی مشترک بین تمامی رشته ها شامل: ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می شود.

درسمبحث حذف شده

سلامت و بهداشت
۲،۵،۹،۱۲،۱۴
آموزش عربی، زبان قرآنبخش ترجمه جمله های عربی به فارسی « اعلموا» و تمرینات سوال طرح نشود.
البحث العلمی (پژوهش)
فارسیگنج حکمت
روان خوانی/ شعر خوانی
نگارشمثل نویسی
شعر گردانی
حکایت نگاری
تربیت بدنیچگونه بسکتبال بازی کنیم؟
چگونه فوتسال بازی کنیم؟
چگونه هندبال بازی کنیم؟
مدیریت خانواده و سبک زندگی (دختران)نماهای : ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه بانکی پوردروس ۱، ۴، ۵، ۲۰، ۲۱ و فصول ۳ و ۴
مدیریت خانواده و سبک زندگی ( پسران)/ نسخه میر محمد صادقیدروس ۲ ،۳، ۶، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۶، ۱۷

مواردی که شامل حذفیات نمی شود

دین و زندگی ، زبان انگلیسی، ریاضیات تجربی، هندسه، گسسته، حسابان

حذفیات دروس تخصصی رشته انسانی

درسمبحث حذف شده
دین و زندگی ۳درس ۱۱،۱۲،۱۳
فلسفه ۳دروس چهارم، نهم و دوازدهم و صفحات ۷۸،۷۹،۸۲،۸۶،۸۷،۸۸،۸۹،۹۰،۹۱
جامعه شناسی ۳درس دوم و تمام مباحث بخوانیم و بدانیم های کتاب
ریاضی آمار ۳درس دوم تا صفحه ۶۰
علوم و فنون ادبیخود ارزیابی
کارگاه تحلیل فصل
تاریخ ۳درس ۱ و ۲
تحلیل فرهنگیفصل اول درس ۳ بخش ( تفاوت تحلیل فرهنگی با مطالعه فرهنگ و مطالعات فرهنگی)
صفحات ۱۷ تا ۲۴، ۳۵، ۳۶، ۴۰، ۴۲، ۴۳، ۵۳ تا ۵۸

حذفیات امتحان نهایی مناطق قرمز

حذفیات امتحان نهایی دوازدهم به دلیل وضعیت کرونا، مبنا وضعیت قرمز و به صورت حضوری قرار داده شد.

امتحانات این پایه متناسب با آموزش های غیر حضوری می باشد و حدود ۳۰ درصد از بخش های کتاب ها حدف شده است.

برگزاری حضوری امتحانات نهایی ۱۴۰۰

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت:

در خرداد ۱۴۰۰ فقط امتحانات پایه های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگسالان حضوری است.

تصمیم گیری در مورد بقیه پایه ها بر عهده مدیر مدرسه می باشد.

کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی

امتحانات نهایی یکی از پر استرس ترین امتحانات می باشد و دانش آموزان باید حسابی خودشان را برای این آزمون آماده کنند.

با استفاده از راهکار های طلایی و مفید می توانید بهترین نمره را در امتحانات نهایی کسب کنید.

در ادامه با ما همراه شوید تا با راهکار های مفید برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات نهایی آشنا شوید.

استفاده از بهترین شیوه مطالعه برای دروس در امتحانات نهایی

یکی از مهم ترین راهکار ها برای موفقیت در امتحانات نهایی و همینطور کنکور سراسری، استفاده از بهترین شیوه مطالعه می باشد.

انتخاب روش مطالعه برای هر فرد نسبت به دیگری منحصر به فرد است و نباید تمامی افراد روش های مطالعه یکسانی داشته باشند.

استفاده از بهترین روش های مطالعه، خلاصه نویسی، تند خوانی و … به دانش آموزان در کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی کمک می کند.

استفاده از بهترین برنامه ریزی

یکی از راهکار های طلایی برای کسب بهترین نمره در امتحانات نهایی، استفاده از بهترین برنامه ریزی می باشد.

برنامه ریزی منحصر به فرد و دقیق به فرد کمک می کند که به صورت اصولی پیش برود و ساعت مطالعه خود را تنظیم کند.

برنامه ریزی هر دانش آموزی نسبت به دیگری متفاوت است و نباید همه دانش آموزان برنامه درسی یکسانی داشته باشند.

برنامه هر فردی باید نسبت به شرایط شخصی خودش، ساعت مطالعه و برنامه زندگی اش متفاوت باشد..

ارتباط با ما

برای برقراری ارتباط با مشاورین ما می توانید از طریق شماره زیر در ارتباط باشید

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

۱۴ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست