بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم ریاضی فیزیک

بارم بندی امتحانات رشته ریاضی

بارم بندی امتحانات نهایی دوازدهم رشته ریاضی فیزیک اعلام شد.

دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک پایه دوازدهم که امسال باید همزمان خود را برای کنکور و امتحانات نهایی آماده کنند، بهتر است از نمره هر مبحث در امتحانات نهایی دوازدهم اطلاع داشته باشند تا بتوانند در زمان کوتاه تر، نمره بهتری را کسب کنند.

تاثیر معدل پایه دوازدهم بر کنکور سراسری باعث شده که این امتحانات از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

شما دانش آموزان با در اختیار داشتن جدول بارم بندی دروس می توانید متناسب با نمره هر درس، برای مطالعه آن برنامه ریزی کنید.

داشتن یک برنامه ریزی مناسب، می تواند از استرس و اضطراب شما دانش آموزان بکاهد و موجب آرامش در شما شود.

بارم بندی دروس عمومی امتحان نهایی پایه دوازدهم ریاضی

بارم بندی درس دین و زندگی ۳ دوازدهم ریاضی

درس پایانی نوبت اول پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان (عادی و زرد) پایانی نوبت دوم ،شهریور، بزرگسالان (قرمز) 
اول۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
دوم۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
سوم۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
چهارم۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
پنجم۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
ششم۲.۵ نمره۷ نمره۷ نمره
هفتم۲ نمره۷ نمره۶ نمره
هشتم۵ نمره۶ نمره
نهم۵ نمره۷ نمره
دهم۲ نمره۷ نمره
یازدهم۲ نمرهحذف دروس در وضعیت قرمز كرونایی
دوازدهم۶ نمرهحذف دروس در وضعیت قرمز كرونایی
سیزدهم۶ نمرهحذف دروس در وضعیت قرمز كرونایی
قرائت۴ نمره
جمع۲۰۲۰۲۰

بارم بندی درس عربی، زبان قرآن ۳ نوبت اول دوازدهم ریاضی
نوبت اول (از درس اول و دوم ) 

مهارت های زبانی  موضوع  نمره  جمع 
الف : مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده میشود . )  ۱۲ نمره
الف : مهارت واژه شناسیمترادف و متضاد ( دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص می کند ./ یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند ./ می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد . متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد . )    0.5۲ نمره
الف : مهارت واژه شناسیتشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه یا نوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) یا انتخاب گزینه مناسب برای جای خالی یک جمله        0.5۲ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش «اعلموا»   4.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس . ( ترجمه لای نفی جنس به صورت «هیچ … نیست » مد نظر است . )  0.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه درست دو جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ؛ یکی از دو جمله از «لیت » است .  1.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه درست یک یا دو جمله دارای قید حالت ( حال ) در دو شکل آن ۱۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیانتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )  0.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیتکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی )  ۱۹ نمره
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص و انتخاب فعل ماضی، مضارع ، امر و نهی مناسب برای جای خالی در جمله ، یا تشخیص نوع فعل ، یا هر سؤال ابداعی دیگر که مهارت تشخیص نوع فعل را بسنجد . ( چهار مورد ) ۱۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص لای نفی جنس ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید لای نفی جنس را از لای نفی و لای نهی و لای جواب تشخیص دهد . ) ۰.۲۵۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص حروف مشبهه بالفعل ( چند جمله کوتاه داده می شود و دانش آموز باید حرف مشبه بالفعل را از حروف جر ، استقبال ، نفی و سایر حروف تشخیص دهد . / یا به هر صورتی که قدرت تشخیص حروف مشبهه بالفعل را بسنجد . ) ۰.۲۵۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : « کتب المسافر رساله فی الفندق  . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند. ( فاعل ، مفعول ، مبتدا، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ، حال ) از هر دو نوع «حال » سؤال طرح می شود . ( هر کدام ٠/٢٥ نـمره ) ۲۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آنها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آنها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . )  1.5۷ نـمره  
د: مهارت درک و فهم سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان «وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای )  ۱ 2 نـمره  
د: مهارت درک و فهم درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چهار سؤال حتی الامکان با چهار کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چهار جمله و تعیین درست و نادرست آنها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد .  ۱ 2 نـمره 

 بارم بندی درس عربی ، زبان قرآن ۳ نوبت دوم دوازدهم ریاضی
نوبت دوم

مهارت های زبانی  موضوع  نمره  جمع 
الف : مهارت واژه شناسینوشتن معنای چهار کلمه داخل جمله از عربی به فارسی ؛ از جملات متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( زیر کلمات خط کشیده میشود . )  ۱۲ نمره
الف : مهارت واژه شناسیمترادف و متضاد ( دو جفت کلمه کنار هم نهاده می شود و دانش آموز فقط تضاد یا ترادف آنها را مشخص می کند ./ یا شش کلمه پراکنده داده می شود که چهار تای آنها متضاد هستند ./ می توان این سؤال را در دل متن درک مطلب طراحی کرد . متضاد یا مترادف دو کلمه را در متن خواست و نمره درک مطلب ، نیم نمره افزایش یابد . )    ۰.۵۲ نمره
الف : مهارت واژه شناسیتشخیص کلمه ناهماهنگ از نظر معنا در میان چهار کلمه
یا یافتن گزینه مناسب برای شرح یک کلمه  
  0.25۲ نمره
الف : مهارت واژه شناسینوشتن مفرد یا جمع اسم ( در حد جمع های مکسر خوانده شده در کتاب دوازدهم ) ۰.۲۵۲ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه جملات کتاب از عربی به فارسی از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ۵۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه درست یک جمله دارای لای نفی جنس
( ترجمه لای نفی جنس به صورت « هیچ … نیست » مد نظر است . ) 
 0/5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه درست جمله دارای حروف مشبهه بالفعل ( أن ، کأن ، لیت و لعل ) با تکیه بر معنای حروف مشبهه بالفعل  0.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه یک جمله دارای مفعول مطلق تأکیدی و یک جمله دارای مفعول مطلق نوعی ۱۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیترجمه یک جمله دارای قید حالت  0.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیانتخاب گزینه درست در ترجمه جمله عربی به فارسی ( دو جمله )  0.5۹ نمره
ب : مهارت ترجمه به فارسیتکمیل ترجمه ناقص از متن ، تـمرین و بخش « اعلموا » ( چهار جای خالی )  ۱۹ نمره
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  ترجمه دقیق فعل های ماضی ساده ، ماضی نقلی ، ماضی استمراری ، ماضی بعید ، امر ، نهی ، نفی ، مستقبل ، مجهول ، معادل های عربی مضارع التزامی ، اسلوب شرط و فعل دارای نون وقایه داخل جملات ساده و با ریشه های ساده ای مانند : خرج ، دخل ، صبر ، کتب و … که زیر فعل خطی کشیده می شود و دانش آموز با کمک یک قرینه یا بیشتر ، آنها را ترجمه می کند ؛ مانند : « أنا دخلت قریه جدی أمس . » که در این جمله دو قرینه « أنا » و « ی » در « إنی » و « جدی » و قید زمان « أمس » به دانش – آموز کمک می کنند تا بتواند « دخلت » را درست ترجمه کند . در صورتی که از فعل های دشواری مانند تهمسون استفاده می شود ، لازم است که معنای شکل سوم شخص مفرد آن داده شود ؛ مثال : یا تلامیذ ، لم تهمسون فی الصف ؟! ( همس : آهسته سخن گفت ) یا در قالب مصور به صورت ارتباط دادن جملات به تصاویر ( هشت مورد ) یا به صورت تلفیقی از حالت اول و دوم ۲۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص محل اعرابی در جملاتی که معنا و ساختاری ساده دارند ؛ مانند : « کتب المسافر رساله فی الفندق . » جملات کاملا حرکت گذاری می شوند . ( فاعل ، مفعول ، مبتدا ، خبر، مضاف الیه ، صفت ، جار و مجرور ، یا مجرور به حرف جر ، حال ، مستثنی و مفعول مطلق ) تذکر : سهم حال ، مستثنی و مفعول مطلق ١.٢٥ نـمره از ٣ نـمره است . تشخیص نوع مفعول مطلق نیز سؤال می شود . ٠/٢٥ تشخیص اسلوب حصر از استثناست . ٠/٥ نـمره تحلیل صرفی و اعراب که مؤکدا باید در قالب سؤال دو گزینه ای شبیه صفحه ٤٠ کتاب درسی باشد . ۳۷ نـمره  
ج : مهارت شناخت و کاربرد قواعد  تشخیص اسم فاعل ، اسم مفعول ، اسم مبالغه ، اسم مکان ، اسم تفضیل یا ترجمه درست آن ها ؛ یا ترکیبی از تشخیص و ترجمه آن ها ( در هر حالت این اسم ها داخل جملات کوتاه هستند . ) ۲۷ نـمره  
د: مهارت درک و فهم سؤال جورکردنی از مفهوم واژگان « وصل کردن کلمات ستون اول به توضیحات ستون دوم » ( چهار مورد ) یا ارائه شش کلمه که دو تا اضافه است و چهار جمله با جای خالی که باید با کلمه مناسب کامل شود . یا پر کردن جاهای خالی با گزینه های مناسب ( سؤال سه گزینه ای )  ۱ ۲ نـمره  
د: مهارت درک و فهم درک مطلب ( ارائه متن و طراحی چند سؤال حتی الامکان با چند کلمه پرسشی خوانده شده ) یا ( ارائه چند جمله و تعیین درست و نادرست آن ها بر اساس مفهوم هر جمله یا بر اساس متن ارائه شده در برگه امتحانی ) ؛ یا ترکیبی از دو حالت پیشنهادی بالا ؛ یا طرح سؤال با توجه به تصویر که در این حالت پاسخ کوتاه مطلوب است ؛ یا هر شیوه ابتکاری دیگری که بتواند مهارت درک و فهم را بسنجد .  ۱ ۲ نـمره 

امتحان شفاهی، میان نوبت اول و دوم  

مهارت ها موضوع نـمره  
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتن  روان خوانی (بدون درنگ و خطا ، و با تلفظ نسبتا درست مخارج حروف ) ، یا حفظ شعر و اجرای گروهی آن ، اجرای نـمایشی متن برخی درس ها .  ۴
مهارت های خواندن ، شنیدن و سخن گفتن  مکالمه ساده در حد کتاب درسی به صورت پاسخ کوتاه به جمله های پرسشی (سؤال با جملات دارای ما ، ماذا ، ما هو ، ما هی ، بم ، من ، لمن ، أین ، من أین ، ممن ، کم ، هل ، أ ، متی ، کیف ، لماذا ، لم ، عم ، أی ) ، یا اجرای گروهی مکالماتی ساده .  ۱
جمع۵

بارم بندی درس فارسی ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)

ردیف قلمروها موضوع ها نمره 
۱-۱زبانی ۷ نمره معنی واژه  1.5
۱-۲زبانی ۷ نمره املای واژه  1.5
۱-۳زبانی ۷ نمره دستور ۴
۲-۱ادبی ۵ نمره آرایه های ادبی ۲.۵
۲-۲ادبی ۵ نمره تاریخ ادبیات۱
۲-۳ادبی ۵ نمره حفظ شعر ۱.۵
۳-۱فکری ۸ نمره درک مطلب ۴
۳-۲فکری ۸ نمره معنی و مفهوم نثر ۲
۳-۳فکری ۸ نمره معنی و مفهوم نظم ۲

بارم بندی درس نگارش ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)

ردیف موضوع سنجه های ارزشیابی نمره
۱بازشناسی توانایی بازشناسی آموزه های درس ۲
۲-۱تولید متن خوش آغازی (جذابیت و گیرایی، نشان دادن نمایی کلی ازمحتوای نوشته ) ۱
۲-۲تولید متن پرورش موضوع یا شیوه بیان نوشته ( بیان ساده و صمیمی- بیان احساس  متناسب با موضوع – سیر منطقی نوشته – فکر و نگاه نو) ۹
۲-۳تولید متن خوش فرجامی( جمع بندی مطالب – تاثیر گذاری و تفکر برانگیز بودن ) ۱
۲-۴تولید متن رعایت نشانه های نگارشی ۱
۲-۵تولید متن املای واژگان ( نداشتن غلط املایی ) ۲
۳-۱سازه های نوشتاری مثل نویسی/ حکایت نگاری/ شعر گردانی ( درک و دریافت هسته معنایی مثل ، حکایت و شعر – پروراندن موضوع – رعایت املا و نشانه های نگارشی ) ۳
۳-۲سازه های نوشتاری رعایت املا و نشانه های نگارشی۱

بارم بندی درس زبان انگلیسی ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)

مهارت بارم بندی 
 ( listening ) شنیداری ۴ نمره 
 ( speaking ) صحبت کردن۴ نمره
( reading ) خوانداری۴ نمره
( writing ) نوشتاری۴ نمره
(vocabulary) واژگان 2 نمره
(grammar) دستور زبان۲ نمره 

بارم بندی امتحان نهایی دروس تخصصی پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

بارم بندی درس علوم اجتماعی ( هویت اجتماعی ) ۳ دوازدهم ریاضی (عادی، زرد و قرمز)

درس  نوبت اول  نوبت دوم  (عادی و زرد )دی ماه ، شهریور و بزرگسالان
اول۴ نمره۵ نمره 1.5
دوم۴ نمره۵ نمره 1.5
سوم۴ نمره۵ نمره 1.5
چهارم۴ نمره  ۵ نمره 1.5
پنجم۴ نمره  ۵ نمره 1.5
ششم  ۳ 2.5
هفتم۳ 2.5
هشتم۳ 2.5
نهم۳ 2.5
دهم۳ 2.5

بارم بندی درس سلامت و بهداشت دوازدهم ریاضی

شماره فصل عنوان فصل شماره درس عنوان درس شماره صفحه بارم نوبت اول بارم نوبت دوم (عادی)بارم نوبت دوم (زرد)بارم نوبت دوم (قرمز)
۱سلامت ۱سلامت چیست ؟  11-3 1.5 1۱.۵۲
۱سلامت ۲سبک زندگی  18-12۱۱.۵
۲تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی۳برنامه غذایی سالم  32-19۳ 3.5۲۳.۵
۲تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی۴کنترل وزن و تناسب اندام  39-33۲۲۳
۲تغذیه سالم و بهداشت مواد غذایی۵بهداشت و ایمنی مواد غذایی  48-40 1.5۲
۳پیشگیری از بیماری ها ۶بیماری های غیر واگیر  66 -49۴۳۴
۳پیشگیری از بیماری ها ۶بیماری های واگیر  78-67۳۳۴
۴بهداشت در دوران نوجوانی ۸بهداشت فردی  100-79 2.5۲۳۳.۵
۴بهداشت در دوران نوجوانی ۹بهداشت ازدواج و باروری  110-101 1.5۲
۴بهداشت در دوران نوجوانی ۱۰بهداشت روان  128-111۲
۵پیشگیری از رفتار های پر خطر۱۱مصرف دخانیات و الکل  137 -129۲
۵پیشگیری از رفتار های پر خطر۱۲اعتیاد به مواد مخدر و عوارض آن  156-138۲
۶محیط کار و زندگی سالم ۱۳پیشگیری از اختلالات اسکلتی- عضلانی ( کمر درد)  169-155۲
۶محیط کار و زندگی سالم ۱۴پیشگیری از حوادث خانگی  182-170۲

بارم بندی درس هندسه ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)

فصل محدوده فصل نوبت اولنوبت دوم شهریور و دی 
۱کل ۱۰۴۶
۲تا صفحه ۴۶ ۱۰۳۸
۲صفحه ۴۶ به بعد ـــــ۵۸
۳کل  ـــــ۸۶

بارم بندی درس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)

فصل محدوده فصل نوبت اولنوبت دوم شهریور و دی 
۱کل ۱۵۵۷
۲تا صفحه ۴۲۵۲۶
۲صفحه ۴۲ به بعد ـــــ۵۶ مشترک بالا
۳کل  ـــــ۸۷

بارم بندی درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی فیزیک  (عادی زرد و قرمز)

فصل محدوده فصل نوبت اولنوبت دوم شهریور و دی 
۱کل ۷ 2.5 3.5
۲کل ۶۲۳
۳کل ۷ 2.5۳
۴کل  ـــــ۷۶
۵کل ــــ۶ 4.5

بارم بندی درس فیزیک ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)

شماره فصل نوبت اول نوبت پایانی ( آزمون های نهایی؛خرداد، شهریور و دی ) 
اول  7.25 3.75
دوم  8.25۴
سوم  تا ص ۷۷ ( سرموج طولی ) و تمرین های مربوط از آخر فصل  4.5 مشترک 3.75 مشترک
سوم از ص ۷۷ ( سرموج طولی ) تا آخر فصل  4.5 مشترک با بالا 3.75 مشترک با بالا
چهارم __ 3.25
پنجم __ 2.75
ششم __ 2.5
ردیف  انتظارات عملکردی  مستمر پایانی 
۱طراحی آزمایش    1-3  1-2
۲اجرای آزمایش ، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش   2-4__
۳تجزیه و تحلیل داده ها، رسم نمودار، نتیجه گیری از داده ها، پیش بینی و …   2-4 2-4
۴انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات (طراحی، اجرا، ثبت داده ها، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )   2-3 
۵مشارکت و تعامل در فرایند آموزش (انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی)   4-6 
۶پاسخ به پرسش های مفهومی ( دانش ،کاربرد ، استدلال و قضاوت )    1-4 4-7
۷توانایی حل پرسش های محاسباتی   2-4 9-11
۸حل مسائل در شرایط جدید(کاربرد و استدلال )   1-3

 بارم بندی درس شیمی ۳ دوازدهم ریاضی فیزیک (عادی، زرد و قرمز)

فصل نوبت اول نوبت پایانی (آزمون های نهایی- خرداد، شهریور، دی) 
اول ( مولکول ها در خدمت تندرستی )  11.5 6.5
دوم ( آسایش و رفاه در سایه الکتروشیمی )  8.5۵
سوم ( شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری ) ۴
چهارم ( شیمی راهی به سوی آینده روشن تر )  4.5
ردیفانتظارات عملکردیمستمرپایانی 
۱طراحی آزمایش  2-4۲
۲اجرای آزمایش ، ثبت داده ها، نتیجه گیری و ارائه گزارش 2-4ــــ
۳تجزیه و تحلیل داده ها ، رسم نمودار ، نتیجه گیری از داده ها ، پیش بینی و نمودار خوانی   2-4۲
۴انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات ( طراحی ، اجرا ، ثبت داده ها ، تجزیه و تحلیل ، ارائه گزارش )  2-3ــــ
۵ مشارکت و تعامل در فرایند آموزش ( انجام فعالیت های عملی و آزمایشگاهی ، مشارکت در بحث های گروهی ، کنجکاوی علمی و طرح پرسش های مفهومی ( 4-6ــــ
۶پاسخ به پرسش های مفهومی ( کاربرد ، استدلال و قضاوت ( 1-3ــــ
۷توانایی حل پرسش های محاسباتی  2-3۸
۸حل مسائل در شرایط جدید کاربرد و استدلالــــــ۶

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم ۱۴۰۰

نمرات به دست آمده در سال دوازدهم به دلیل اینکه در رتبه کنکور شما اهمیت دارد، سالانه بخشی از مباحث به دلیل حجم بالا، از کتاب های درسی حدف می شوند.

شما دانش آموزان می توانید برای مشاهده حذفیات دروس به لینک زیر مراجعه کنید.

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم

ارتباط با ما

شما دانش آموزان عزیز، می توانید برای برقراری ارتباط با مشاورین ما با شماره زیر تماس برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

اپلیکیشن یادگیری آسان

تماس با یادگیری آسان:
۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

واتس آپ:
09121964690

اینستاگرام:
konkursara_official

اپلیکیشن اندروید:
اپلیکیشن کنکور آسان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست